Regulamin

REGULAMIN SKLEPU HUSQVARNA-MOTOCYKLE

Z DNIA 20.11.2020 ROKU
WSTĘP


KAŻDY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I DO JEGO PRZESTRZEGANIA. AKCEPTACJA REGULAMINU JEST WYMAGANA W CELU SKORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO HUSQVARNA-MOTOCYKLE


§ 1


DEFINICJE WYRAŻEŃ 

UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU


REGULAMIN – dokument zawierający zbiór przepisów który określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego HUSQVARNA-MOTOCYKLE. Regulamin określa również prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy, Klienta i Użytkownika. Regulamin zawiera informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 287);

SPRZEDAWCA - Sklep internetowy HUSQVARNA-MOTOCYKLE działający pod adresem internetowym https://husqvarna-motocykle.pl/ prowadzony przez P.U.H. MLECZEK, ul. Jana Sobieskiego 40G, 32-400 Myślenice, NIP 6810000963, .REGON 008368277.

SKLEP – serwis internetowy, którego administratorem jest Sprzedawca, działający pod adresem https://husqvarna-motocykle.pl/, stanowiący zorganizowany system danych elektronicznych służący do zawierania umów na odległość, przedstawiania asortymentu sklepu, promocji towarów i usług;

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna korzystająca strony Sklepu lub też przeglądająca treści zawarte na stronie Sklepu pod adresem https://husqvarna-motocykle.pl/;

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym, za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawierający Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

UŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony Sklepu;

NEWSLATTER – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

KONTO – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, oznaczona indywidualnym loginem i hasłem ustalonym przez Klienta. Konto to zbiór zasobów danych w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o jego czynnościach dokonywanych w ramach Sklepu np. złożone zamówienia, reklamacje, status przesyłki itp. Usługa dostępna jest pod adresem https://husqvarna-motocykle.pl/logowanie.

TOWAR – produkty sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, na które klient może złożyć zamówienie;

FORMULARZ – program komputerowy napisany w języku skryptowym stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu.

UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.


§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Jak wskazano na wstępie warunkiem złożenia Zamówienia jest potwierdzenie przez Użytkownika lub Klienta faktu zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.

Aktualne przepisy Regulaminu i Polityka Prywatności obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia bądź korzystania z usług strony Sklepu dostępne są pod adresami https://husqvarna-motocykle.pl/9_regulaminoraz https://husqvarna-motocykle.pl/polityk_prywatnosci są one również utrwalone wersji do pobrania tj. pliku PDF.

Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest korzystanie z urządzenia o następujących parametrach tj. komputer wyposażony w system operacyjny Windows XP, 7, 8, 10 lub Linux z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor klasy Intel Pentium Dual Core o częstotliwości pracy 2GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer 8, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie elektroniczne takiej jak smartphone, tablet umożliwiające przeglądanie sieci internet oraz umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy (np. smartphone lub tablet).

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Aby dokonać zakupów w Sklepie tj. złożyć Zamówienie oraz zawrzeć Umowę koniecznym jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Sprzedawca udostępnia możliwość złożenia Zamówienia a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży bez konieczności rejestracji Konta, nie mniej Klient aby skutecznie zawrzeć Umowę sprzedaży zobowiązany jest podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy zamówienia, opcjonalnie NIP. Za poprawność podanych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje i ogólne przyjęte normy postępowania w społeczeństwie.

Sprzedawca zapewnia, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są one objęte rękojmią sprzedawcy (jeżeli jej nie wyłączono w przypadku zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) oraz gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

Ceny Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich. Podana cena obowiązuje do wyczerpania zapasów magazynowych.

Ceny Towarów publikowane na stronie Sklepu zawierają informacje o ich wartości brutto i netto.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Konta dla Klienta.

W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 8 Regulaminu (REKLAMACJE).

Zawarcie umowy o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje za pośrednictwem strony internetowej sklepu HUSQVARNA-MOTOCYKLE przy pomocy sieci internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z świadczonych usług poprzez opuszczenie strony internetowej lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Wyszczególnione kategorie świadczonych Usług Drogą Elektroniczną Sklep Internetowy to usługa Newsletter, Sklep internetowy, dodawanie opinii, Konto, Obsługa zamówienia.

Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 3

USŁUGA KONTA W SKLEPIE HUSQVARNA-MOTOCYKLE


Usługa jest świadczona przez Sprzedawcę pod zabezpieczonym certyfikatem ssl adresem https://husqvarna-motocykle.pl/ po kliknięciu w zakładkę „Moje konto”.

Świadczenie Usługi następuje bezpłatnie, oznacza to że rejestracja oraz prowadzenie Konta na stronie internetowej Sklepu pozbawione jest opłat.

W celu założenia Konta na stronie Sklepu HUSQVARNA-MOTOCYKLE klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane takie jak imię i nazwisko, adres email, hasło i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności tj. zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz opcjonalnie podać NIP (w przypadku dokonywania zakupów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej).

Dostęp do Konta możliwy jest przez połączenie się z adresem https://husqvarna-motocykle.pl/ oraz podanie w odpowiednim polu zakładki „Moje konto” loginu i hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację sowich danych osobowych, podgląd danych osobowych przetwarzanych przez sklep (RODO), zmianę adresu dostawy, zmianę hasła, podgląd historii zamówień, kuponów, aktualnych promocji, ustawienie powiadomień, podgląd schowka z produktami. 

Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony do chwili pisemnego wypowiedzenia umowy bądź usunięcia Konta przez Klienta.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@husqvarna-motocykle.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy tj. HUSQVARNA-MOTOCYKLE ul. Sobieskiego 40g, 32-400 Myślenice.


§ 4 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Sklep HUSQVARNA-MOTOCYKLE umożliwia Klientom składanie Zamówień przez całą dobę (24h) przez siedem dni w tygodniu (7 dni) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem. Złożenie Zamówienia możliwe jest tylko za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego.

Przez złożenie Zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 1, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związania się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. 

Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w chwili wydania Towaru (tj. wydania go przewoźnikowi), potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia tj. wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne pod adresem internetowym sklepu wyłącznie dla Klientów, którzy założyli Konto w Sklepie.


§ 5 

CENY I FORMY PŁATNOŚCI


Opublikowane na stronie Sklepu HUSQVARNA-MOTOCYKLE ceny Towarów zawierają wszystkie związane z Towarem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT (cena brutto), nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.

Za zamówione Towary w Sklepie można dokonać płatności w następujący sposób: przelew bezpośredni, przelew online przy pomocy pośrednika płatności Dotpay Sp. z o.o. oraz płatność za pobraniem.

Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

Dostawa towaru następuje poprzez pośrednika (spedycję, kurier lub poczta polska) zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem podanym każdorazowo na formularzu zamówienia.

Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy lub pośrednika płatności (dotpay) wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.

Za dokonanie płatności uznaje się moment w przypadku przelewu wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez systemy pośrednika płatności wobec Sprzedawcy. W przypadku płatności kurierowi wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.


§ 6

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA TOWARU


Zamówienia złożone w Sklepie co do zasady realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku planowanej wysyłki do innego kraju, Klient przed złożeniem Zamówienia proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

Czas realizacji wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym Towarze publikowanym na stronie Sklepu.

Czas dostawy Towaru realizowanej przez dostawcę (kuriera, spedycję lub pocztę polską) wynosi zazwyczaj od 48 do 96 godzin. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy po przekazaniu Towaru dostawcy.

Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając z linku przesłanego na adres e-mail podany w zamówieniu.

Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w § 8 REKLAMACJE.


§ 7

GWARANCJA


Sprzedawca oświadcza, że Towary sprzedawane w Sklepie MOTO MELCZEK są nowe i wolne od wad.

Część Towarów stanowiących asortyment Sklepu jest objęte gwarancją producenta lub importera. O objęciu Towaru gwarancją Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w opisie Towaru na stronie Sklepu.

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju Towaru oraz producenta. Jest on każdorazowo wskazany w opisie Towaru na stronie Sklepu oraz w karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z Towarem.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klient Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres MOTO MELCZEK, Sobieskiego 40g, 32-400 Myślenice. 


§ 8 

REKLAMACJE


Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Jak wskazano w § 7 ust. 1, Towary oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad.

W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień, których wybór zależy tylko i wyłącznie od woli Klienta:

zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 7 Regulaminu;

zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna § 8 Regulaminu).

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w sytuacjach kiedy Towar:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;

stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).

Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:

uprawnienie do żądania obniżenia ceny,

uprawnienie do odstąpienia od umowy,

żądanie wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad,

żądanie usunięcia wady rzeczy,

Sprzedawca odmówi uznania reklamacji w przypadku gdy Klient pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru odstąpi od umowy lub nieskorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad

W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.

Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami świadczony drogą elektroniczną ( np. online - niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać elektronicznie wysyłając e-mail na adres info@husqvarna-motocykle.pl lub listownie przesyłając zgłoszenie na adres HUSQVARNA-MOTOCYKLE ul. Sobieskiego 40g, 32-400 Myślenice z dopiskiem REKLAMCJA.

W celu skorzystania z uprawnieni rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres: HUSQVARNA-MOTOCYKLE ul. Sobieskiego 40g, 32-400 Myślenice z dopiskiem REKLAMCJA.

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.

Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu Towaru.

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru. W takim przypadku Klient nie będący Konsumentem może skorzystać z gwarancji.

Wyjątek od uregulowania wskazanego w ust. 14 stanowi sytuacja gdy Kilent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawrze Umowę ze Sprzedawcą na zakup Towarów nie związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (umowa nie ma charakteru zawodowego) wtedy Klientowi będącemu przedsiębiorcom przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady. Wskazany przepis ma zastosowane do Umów zawartych od dnia 1.01.2021 r.

Sprzedawca informuje, że Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Klient będący Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz.U. z 2020 r. poz.287) może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni.

Klientowi osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni (stosuje się przepisy § 8 REGULAMINU) pod warunkiem, że zawarta Umowa nie ma. charakteru zawodowego (zakup nie był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą). Niniejsze postanowienie dotyczy Umów zawartych od dnia 1.01.2021 r.

Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru,

dla umowy, która obejmuje więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi osobno od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów.

dla umowy, która obejmuje przeniesienie własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru,

dla umowy, która obejmuje regularne dostarczanie Towarów przez czas oznaczony, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w postaci pisma wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 

Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest płatność za pośrednictwem pośrednika w takim przypadku zwrot nastąpić może tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Klienta, którego numer Klient powinien niezwłocznie dostarczyć Sprzedawcy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Sprzedawcę o konieczności poniesienia tych kosztów

Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Brak potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wypływa ważność, złożonego w terminie, oświadczenia.

Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru na adres HUSQVARNA-MOTOCYKLE ul. Sobieskiego 40g, 32-400 Myślenice.

W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 10 

NEWSLATTER


Każdy Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. Do skorzystania z usług Użytkownik nie musi mieć zarejestrowanej usługi Konta.

Dla skorzystania z usługi Newsletter jest wymagane spełnienie wymogów technicznych o których mowa w § 2 ust. 2 REGULAMINU oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie zapisywania się do Newslettera.

Użytkownik, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na stronie Sklepu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera lub podczas zakładania konta zaznaczy opcję zapisania się do usługi Newslettera.

W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link za pomocą którego Użytkownik może się wypisać z usługi.

Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy info@husqvarna-motocykle.pl.

Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.


§ 11

DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu MOTO MELCZEK jest Sprzedawca tj. P.U.H. MLECZEK, ul. Jana Sobieskiego 40G, 32-400 Myślenice, NIP 6810000963, .REGON 008368277. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie HUSQVARNA-MOTOCYKLE wymaga uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wprowadzonymi przez Sklep przepisami, których zbiorcze opracowanie zostało przedstawione w dokumencie zwanym Polityką prywatności niezbędnych. Ww. zgoda wymagana jest w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu, historię zamówień, zawartości koszyka zgłoszenia reklamacyjne lub gwarancyjne, oraz zarejestrowane zachowanie Klienta na stronie Sklepu, historia korespondencji ze Sklepem, historia połączeń ze stroną Sklepu w tym adresu IP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.

W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klientów dane osobowe, które następnie zostaną przekazane firmą spedycyjnym w celu realizacji zamówienia.

Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych -  zgoda na świadczenie usługi Newslettera. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych (zakładka RODO w usłudze konta) a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. uprawnienia Klient powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej info@husqvarna-motocykle.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.

Sprzedawca może przekazywać dane osobowe klientów podmiotom trzecim tj. pośrednikowi płatności za zamówione Towary oraz dostawcy Towarów do Klienta w celu realizacji zamówienia i obsługi płatności.


§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sprzedawca oświadcza, że Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu ich identyfikacji.

Wszystkie prawa  do Strony sklepu HUSQVARNA-MOTOCYKLE oraz treści na niej zawartych należą do Sprzedawcy. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony www.husqvarna-motocykle.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 

Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.husqvarna-motocykle.pl bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.husqvarna-motocykle.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Klientów, którzy założyli Konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. Złożenie nowych Zamówień będzie wymagało akceptacji nowego regulaminu.

Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18.07.2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.

Sprzedawca działa zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Zapis Niniejszego Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw Konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kraju UE w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia.

Sprzedawca stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.) 

W przypadku Klientów Sklepu będących Konsumentami właściwym Sądem jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny a w innych przypadkach właściwym Sądem jest rzeczowo i miejscowo jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.


Newsletter